REKRUTACJA DO PROJEKTU

rekrutacja2020Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w ramach III edycji Programu Aktywizacja i Integracja projektu: „Aktywność popłaca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Uczestnikami programu mogą być kobiety i mężczyźni w wieku 21 – 58 lat zamieszkujące na terenie miasta Krasnystaw, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, spełniające łącznie poniższe kryteria:

a) osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
b) osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji Powiatowego Urzęud Pracy w Krasnymstawie

Czytaj więcej...