Rodzina - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko; w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.
Osoba samotnie wychowująca dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
Dziecko - oznacza to dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną. Pierwsze dziecko - oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę uprawnioną.
Niepełnosprawne dziecko - oznacza to dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek. W przypadku gdy po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka drugi rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, organ właściwy ustala kto sprawuje opiekę.

Kryterium dochodowe - Dochód* za 2014r.
Do dochodu rodziny wlicza się alimenty, a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz dzieci. *Dochód oznacza to - po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.30c, art.30e i art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. Z 2012 r. poz.361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne,
2. deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych... zgodnie z rozporzadzeniem MRPiPS

Przykłady:

Matka z jednym dzieckiem z wcześniejszego związku, które nie ukończyło 18 roku życia, pobiera na nie zasądzone alimenty, ma partnera, z którym nie ma ślubu.
Wniosek składa matka. Skład rodziny będzie dwuosobowy, czyli matka i jej dziecko. Do składu rodziny nie zalicza się jej partnera i nie wlicza się jego dochodów. Otrzyma 500 zł. po spełnieniu kryterium dochodowego. Alimenty wliczane są do dochodu.

Małżeństwo z jednym dzieckiem, które nie ukończyło 18 roku życia, z poprzedniego związku matki.
Wniosek składa matka (rodzic dziecka). Skład rodziny jest trzyosobowy. Dochody męża wliczane są do dochodu rodziny. Otrzyma 500 zł. po spełnieniu kryterium dochodowego.

Żona i mąż oraz dwoje dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Starsze dziecko ma innego ojca, młodsze dziecko jest wspólne. Wniosek składa matka (rodzic obydwojga dzieci). Skład rodziny jest czteroosobowy (małżonkowie oraz dwójka dzieci). Otrzyma 1000 zł jeżeli spełni kryterium dochodowe. Liczony jest łączny dochód małżonków. W przypadku przekroczenia dochodu otrzyma 500 zł. na młodsze dziecko.

Matka i jej partner ( nie mają ślubu) wychowują dwoje dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Starsze ma innego ojca, młodsze jest wspólne. Wniosek składa matka (rodzic obydwojga dzieci). Skład rodziny jest czteroosobowy. Liczy się dochód matki i jej partnera. Otrzyma 1000zł jeżeli spełni kryterium dochodowe.

Mąż, żona i dwoje dzieci, ale żadne z dzieci nie jest wspólne( jedno dziecko matki , drugie dziecko jej męża). Matka pobiera świadczenie z funduszu alimentacyjnego na własne dziecko. Składają dwa wnioski - każde z nich odrębny wniosek na własne dziecko. Skład rodziny w jednym i drugim wniosku jest taki sam – czteroosobowy ( mąż, żona i dwoje dzieci). Z tym, że dziecko starsze w jednym wniosku wpisane jest jako pierwsze, a w drugim wniosku młodsze dziecko wpisane jest jako kolejne. Jeden z małżonków z pierwszym dzieckiem otrzyma 500 zł. jeżeli rodzina spełni kryterium dochodowe. Drugi małżonek otrzyma 500 zł na dziecko młodsze (kolejne) bez kryterium dochodowego. Jeżeli spełniają kryterium dochodowe otrzymają łącznie 1000zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są wliczane do dochodu rodziny.

Matka i jej partner ( nie mają ślubu) wychowują dwoje dzieci ale żadne nie jest wspólne (jedno dziecko jest matki, a drugie jej partnera). Matka składa wniosek na swoje dziecko ( pierwsze dziecko w rodzinie). Skład rodziny jest dwuosobowy ( matka i jej dziecko). Otrzyma 500 zł. jeżeli spełni kryterium dochodowe. Partner składa wniosek na swoje dziecko (pierwsze dziecko w rodzinie). Skład rodziny dwuosobowy (ojciec i dziecko). Otrzyma 500zł. jeżeli spełni kryterium dochodowe.

Matka wychowuje dwoje dzieci w wieku 9 i 17 lat. Starsze dziecko w dniu 25 grudnia 2016r. ukończy 18 rok życia. Matka do miesiąca listopada otrzymywać będzie 1000zł miesięcznie (na dwoje dzieci). W miesiącu grudniu otrzyma 500 zł na młodsze dziecko i niepełną kwotę świadczenia na starsze dziecko (świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia) Od miesiąca stycznia 2017r. młodsze dziecko będzie jedynym dzieckiem w rodzinie do 18 roku życia. Matka otrzymywać będzie 500 zł. jeżeli spełni kryterium dochodowe.

Matka wychowuje troje dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, dwoje własnych i jedno pozostające pod opieką prawną. Składa dwa odrębne wnioski – jeden wniosek na własne dzieci. Skład rodziny jest trzyosobowy. Otrzyma łącznie 1000 zł. na pierwsze i kolejne dziecko jeżeli spełni kryterium dochodowe. Do dochodu nie wlicza się dochodu dziecka pozostającego pod opieką prawną. Drugi wniosek składa na dziecko, pozostające pod opieka prawną. Skład rodziny jest jednoosobowy ( dziecko pod opieką prawną). Do dochodu wlicza się tylko dochód dziecka pozostającego pod opieką prawną. Otrzyma kolejne 500 zł. jeżeli dochód dziecka pozostającego pod opieką prawną nie przekroczy kryterium dochodowego.

Małżonkowie mają dwoje dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia oraz jedno pełnoletnie dziecko, które nie ukończyło jeszcze 25 roku życia i pozostaje na ich utrzymaniu. Skład rodziny jest pięcioosobowy (do składu rodziny zalicza się pełnoletnie dziecko, dochód dzieli się na 5 osób w rodzinie) Otrzymają 1000zł. na dwoje dzieci do 18 roku życia jeżeli spełnią kryterium dochodowe.

Mąż żona i troje dzieci - bliźniaki w wieku 17 lat i jedno 10 letnie dziecko. Rodzina pięcioosobowa. Wniosek składa matka albo ojciec. Otrzymają 1500 zł jeżeli spełnią kryterium dochodowe. Pierwszym dzieckiem w rodzinie jest jedno z bliźniąt wskazane przez rodzica. Drugim i kolejnym dzieckiem jest odpowiednio drugie z bliźniąt i kolejnym jest dziecko 10 letnie. Z chwilą ukończenia przez bliźniaki 18 roku życia dziecko 10 letnie staje się dzieckiem pierwszym.

Mąż, żona i dwójka dzieci które nie ukończyły 18 roku życia. Jedno biologiczne drugie przysposobione. Otrzymają łącznie 1000 zł na dwoje dzieci jeżeli spełnią kryterium dochodowe, Jeżeli dochód przekroczy 800 zł. na osobę w rodzinie, niezależnie od dochodu otrzymają 500 zł. na młodsze dziecko.

" RODZINA 500 PLUS" Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.

Akty prawne "Rodzina 500 plus"

Informator "Rodzina 500 plus - krok po kroku"

Wniosek do pobrania

Prosimy o pobieranie dokumentów do właściwego okresu zasiłkowego.


Kto otrzyma świadczenie?
Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z ustawą, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwójką i więcej niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?
Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Kiedy będzie można składać wnioski?
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia - pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.

Co w przypadku rodzin patchworkowych?
Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

Jak załatwić formalności?
Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w gminie. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym
W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że w składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Ile będzie można dostać?
Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium dochodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody na osobę są wyższe niż 800/1.200 zł netto, otrzyma 500 zł miesięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18 r.ż. Rocznie mniej zamożne rodziny z dwojgiem dzieci otrzymają 12 tys. zł. Rada Ministrów będzie miała możliwość podwyższenia wysokości wsparcia i kryterium dochodowego w zależności m.in. od poziomu inflacji. Świadczenie nie jest opodatkowane - rodzice otrzymają 500 zł, od których nie będą musieli odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

Inne świadczenia dla rodzin, a 500 plus?
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych Zmiana ta została dokonana na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Rodzina 500 plus w UE
Zgodnie z ustawą świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Marszałek zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

GDY WNIOSKODAWCA LUB CZŁONEK RODZINY PRZEBYWA ZA GRANICĄ