capture 001 17062019 101251Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że poniższe zagadnienia reguluje ustawa z dnia 11 lutego 2016r (tekst jednolity; Dz.U. z 2019r. Poz. 2407 ) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze oraz informacji jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017 r. poz.1465).

Zgodnie z nowymi zasadami od 1 lipca 2019 roku program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia.


Zmiany w Programie "Rodzina 500+":


1). Zniesienie kryterium dochodowego. Świadczenie przysługuje dzieciom do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.
2). Samotni rodzicie nie będą musieli udokumentować, że drugi z rodziców jest zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko.
3). Wprowadzenie 3-miesięcznego terminu - liczonego od dnia urodzenia dziecka- na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze.
4). Nastąpi zmiana okresu na jaki będzie przyznawane świadczenie wychowawcze. Od 2021 roku termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków został przesunięty na luty, a okres świadczeniowy na czerwiec-maj.
5). Rezygnacja z wydawania decyzji administracyjnych, na rzecz przesłania informacji o przyznaniu świadczenia na wskazany adres poczty elektronicznej. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał takiego adresu informację o przyznaniu świadczenia będzie mógł odebrać osobiście w MOPS Krasnystaw.


Gdzie i kiedy można złożyć wniosek.

Od 1 lipca przyjmowane są wnioski 500+ drogą elektroniczną poprzez:
- kanał bankowości elektronicznej,
- portal Em@tia,
- Platformę Usług Elektronicznych ZUS.
W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach wychowawczych istotne jest, to że w sprawach z wniosków o świadczenie wychowawcze składanych od 1 lipca 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na szczególny, wydłużony okres, który to potrwa do dnia 31 maja 2021 r., bez konieczności składania kolejnego wniosku w 2020 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31lipca tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.


"Rodzina 500 plus"

GDY WNIOSKODAWCA LUB CZŁONEK RODZINY PRZEBYWA ZA GRANICĄ

Wniosek.pdf

Załącznik.pdf