logo25

Od 1 lipca 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przystępuje do relizacji kolejnego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w MOPS w Krasnymstawie” w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER.
Celem głównym projektu jest poprawa jakości realizacji usług pomocy społecznej oraz pracy socjalnej na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

W obliczu wyzwań jakie stoją przed jednostkami służb społecznych oraz w trosce o jak najwyższą jakość i skuteczność Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przystąpił do realizacji projektu, który zakłada reorganizację struktury organizacyjnej Ośrodka polegającej na rozdzieleniu zadań administracyjnych Ośrodka od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych.
Zmiana struktury organizacyjnej opiera się na wyodrębnianiu w Sekcji Pomocy Środowiskowej:
• Stanowiska do spraw pierwszego kontaktu – 1 pracownik socjalny,
• Zespołu do spraw pracy socjalnej i usług – 4 pracowników socjalnych
• Zespołu do spraw świadczeń przyznawanych decyzją – 5 pracowników socjalnych.
Zakładamy, że dzięki wprowadzonym zmianom nastąpi poprawa obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej, obejmująca wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników socjalnych.

Realizacja projektu obejmuje dwa etapy:

Etap 1 :
• Opracowanie nowych projektów przepisów prawnych regulujących pracę Ośrodka (regulamin organizacyjny, zakresy czynności, polityki i procedury wewnętrzne).
• Dostosowanie pomieszczeń Ośrodka do zmian organizacyjnych w niezbędny sprzęt meblowy, informatyczny.
• Utworzenie kącika malucha w Ośrodku.
• Doposażenie Sali spotkań środowiskowych w Ośrodku.
• Działania wspierające wdrażanie usprawnień organizacyjnych – warsztaty z modelu usług oraz wizyta studyjna.

Termin realizacji VII – IX. 2019 r.

Etap 2:
• Wdrażanie nowego modelu pracy sekcji pomocy środowiskowej czyli realizacja pracy socjalnej i usług socjalnych według przyjętego przez MOPS modelu.
• Monitoring wdrażanych działań.

Termin realizacji X.2019 r. – VII. 2020 r.

Planowana wartość projektu to 374 101,08 zł,
w całości finansowana ze środków Unii Europejskiej.