Grupa wsparcia "Twarzą do życia"


Zadanie ukierunkowane jest na prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet współuzależnionych, bezrobotnych poprzez stworzenie warunków do uzyskania profesjonalnej pomocy specjalistycznej socjalnej i psychologicznej oraz zaktywizowanie uczestników grupy wsparcia.
Główny cel: Głównym celem zadania jest podejmowanie działań wspierających w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób współuzależnionych i aktywizacja społeczna tych osób.

Adresaci: Kobiety współuzależnione, które:
mają motywację do zmiany swojej sytuacji,
zamieszkują na terenie miasta Krasnegostawu


Zakres wsparcia: Zadanie polega na prowadzeniu grupy wsparcia w formie:
1) Cyklicznych co tygodniowych spotkań w siedzibie Stowarzyszenia. Prowadzona będzie przez 2 specjalistów tj. pracownika socjalnego (3x w miesiącu) oraz psychologa (1x w miesiącu).
2) Spotkania okolicznościowe podtrzymujących u uczestników grupy tradycje kulturowe oraz mające charakter kształtowania pozytywnych zachowań społecznych w grupie. Planowane są spotkania z okazji Dnia Kobiet, Wielkanocy, Majówki, Święto pieczonego ziemniaka, Andrzejki, Spotkanie opłatkowe.
3) Dwudniowy wyjazd aktywizacyjno - integracyjny na Roztocze.


Zespół wsparcia :
Opiekun grupy - Elżbieta Stępniak tel. 82 576 22 81
Psycholog