Grupa wsparcia " Krok w przód"


Realizacja wsparcia i integracji osób z zaburzeniami psychicznymi pn. "Krok w przód", poprzez prowadzenie grupy wsparcia dla 15 osób oraz organizacji warsztatów aktywności społecznej tj. warsztatów ruchowych, warsztatów kulturalnych.

Główny cel: zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnego wsparcia oraz zwiększenie aktywności i integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez:
Organizację poradnictwa specjalistycznego tj. socjalnego i psychologicznego,
Kształcenie umiejętności współdziałania w grupie,
Budowanie systemu bezpieczeństwa socjalnego.

Adresaci: Osoby z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałe na terenie miasta Krasnegostawu wyrażające wolę i chęć uczestnictwa w programie tj.:
15 osób - kobiet uczestniczących w grupie wsparcia,

po 20 osób uczestniczących w warsztatach aktywności społecznej (dopuszczalne jest uczestnictwo 1 osoby w całym cyklu warsztatów)

Zakres wsparcia: Zadanie polega na realizacji programu, w ramach którego:
1) Prowadzenie grupy wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem grupy jest psychoedukacja oraz wzajemne wsparcie uczestników grupy.
Grupa będzie spotykała się cyklicznie w formie co tygodniowych spotkań w siedzibie Stowarzyszenia. Prowadzona będzie przez 2 specjalistów tj. pracownika socjalnego (3x w miesiącu) oraz psychologa (1x w miesiącu).
W ramach grupy planowana jest organizacja spotkań okolicznościowych podtrzymujących u uczestników grupy tradycje kulturowe oraz mające charakter kształtowania pozytywnych zachowań społecznych w grupie. Planowane są spotkania z okazji Dnia Kobiet, Wielkanocy, Majówki, Święto pieczonego ziemniaka, Andrzejki, Spotkanie opłatkowe.
W celu integracji i budowy współpracy w grupie zaplanowano organizację jednodniowego wyjazdu aktywizacyjno - integracyjnego do Nałęczowa. Za organizację wyjazdu odpowiedzialny będzie pracownik socjalny.
2) Warsztaty aktywności społecznej mających charakter otwarty i dobrowolny:
Warsztaty ruchowo - usprawniające służące motywowaniu uczestników do aktywności fizycznej - zajęcia rehabilitacyjne (20 godzin).
Warsztatów aktywności kulturalnej służących zmotywowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi do aktywności kulturalnej służącej włączeniu społecznemu tych osób (3 wyjścia do kina/teatru/na kabaret).


Zespół wsparcia :

Opiekun grupy - Agnieszka Kowalczyk tel. 82 576 22 81
Psycholog