DODATKI MIESZKANIOWE

Podstawą do przyznawania dodatków mieszkaniowych stanowi ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 180).

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania we własnym zakresie. Dodatki mieszkaniowe przysługują osobom zajmującym lokale:

- komunalne,

- hipoteczne,

- spółdzielcze lokatorskie

- własnościowe,

- zakładowe,

- socjalne

- domki jednorodzinne.

Osoba ubiegająca się o pomoc w formie dodatku mieszkaniowego musi posiadać tytuł prawny do zajmowanego przez siebie lokalu lub prawo do lokalu zamiennego socjalnego (w przypadku osób nie posiadających tytułu prawnego).

Średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać:

-175% najniższej emerytury tj.1.802,15 zł w gospodarstwie jednoosobowym

-125% najniższej emerytury tj. 1.287,25 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

Do dochodu natomiast nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne.

Ponadto osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powinna kwalifikować się metrażem ustalonym w art. 5 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 dopuszczalne przekroczenie powierzchni

1) 35 m2 – dla 1 osoby - 45,50 m2

2) 40 m2 – dla 2 osób - 52,00 m2

3) 45 m2 – dla 3 osób - 58,50 m2

4) 55 m2 – dla 4 osób - 71,50 m2

5) 65 m2 – dla 5 osób - 84,50 m2

6) 70 m2 – dla 6 osób -91,00 m2

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu a kwotą, którą powinna opłacić osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z własnych dochodów (stanowi ją określony procent tych dochodów w zależności od liczby osób w rodzinie).

Dodatek mieszkaniowy jest pomocą przyznawaną na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.