Upływ terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności w stanie epidemii, a świadczenia opiekuńcze i rodzinne

Z uwagi na ogłoszony w naszym kraju stan epidemii (wcześniej stan zagrożenia epidemiologicznego) przedłużeniu ulegnie okres ważności dotychczasowych orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanych okresowo.

Ważne!

Przedłużenie okresu ważności orzeczeń powoduje przedłużenie prawa do świadczeń opiekuńczych i rodzinnych z urzędu, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia, a w przypadku zasiłków przyznawanych na okres świadczeniowy, nie dłużej niż do jego końca tj. do dnia 31 października 2020 r. Dotyczy to tych świadczeń w przypadku których jednym z warunków przyznania jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności tj.: świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej poza miejscem zamieszkania.

 

Decyzje administracyjne przyznające powyższe świadczenia będą zmieniane z urzędu:

a. w przypadku orzeczeń których ważność upłynęła w okresie od dnia 9 grudnia 2019 r. do dnia 7 marca 2020 r. - po potwierdzeniu złożenia kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w terminie do dnia 7 marca 2020 r. oraz dodatkowo po telefonicznym lub mailowym kontakcie pracownika merytorycznego sekcji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego MOPS w celu potwierdzenia zainteresowania wydłużeniem okresu przyznania świadczenia.
b. w przypadku orzeczeń których ważność upływa od dnia 8 marca 2020 r. decyzje administracyjne będą zmieniane z urzędu jedynie po telefonicznym lub mailowym kontakcie (bez weryfikacji złożenia kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia).

Tzw. specustawa dotyczy w szczególności orzeczeń:

1. których ważność upłynęła w okresie od dnia 9 grudnia 2019 r. do dnia 7 marca 2020 r.;
2. których ważność upływa od dnia 8 marca 2020 r.

Ważne!

Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku orzeczeń wydanych na czas określony na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o rencie socjalnej i ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.