SEKCJA POMOCY ŚRODOWISKOWEJ PRACYJE WEDŁUG NOWEGO MODELU PRACY SOCJALNEJ W OŚRODKU

001 06072020 124735Od 1 października 2019 r. sekcja pomocy środowiskowej Ośrodka pracuje według nowego modelu pracy socjalnej wdrażanej w ramach projektu „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w MOPS w Krasnymstawie” nr POWR.02.05.00-00-0256/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Celem zmian jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych.

Realizacja zmian odbywa się w oparciu o „Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej” oraz „Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście”.
W Sekcji Pomocy Środowiskowej Ośrodka zostały wyodrębnione:
1. Stanowisko do spraw pierwszego kontaktu – pokój nr 122 (jeden pracownik socjalny),
2. Zespół do spraw pracy socjalnej i usług – pokój nr 111 i 102 (czterech pracowników socjalnych),
3. Zespół do spraw świadczeń przyznawanych decyzją – pokój nr 114,116, (pięciu pracowników socjalnych).
Wszystkie wnioski o udzielenie pomocy oraz zgłoszenia (osobiste i telefoniczne)/ informacje z zakresu świadczeń pomocy społecznej są przyjmowane przez pracownika socjalnego
do spraw pierwszego kontaktu w godzinach pracy MOPS, tj. 7.30 – 15.30 w pokoju nr 122.
Zarejestrowane wnioski o udzielenie pomocy są przekazywane do rozpatrzenia odpowiednio:
- pracownikom socjalnym w Zespole do spraw świadczeń przyznawanych decyzją, którzy przeprowadzają wywiady środowiskowe, dokonują oceny sytuacji osób i rodzin oraz wnioskują świadczenia w oparciu o ustawę o pomocy społecznej;
lub
- pracownikom socjalnym w Zespole do spraw pracy socjalnej i usług, którzy pracują zgodnie z przyjętymi procedurami pracy socjalnej.