III edycja Programu Aktywizacja i Integracja projektu „Aktywność popłaca”

1Dnia 5 lutego 2020 r. 10 osób, które przeszły pozytywną rekrutację, rozpoczęło uczestnictwo w III edycji Programu Aktywizacja i Integracja projektu „Aktywność popłaca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś.11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.
Uczestnicy projektu bezpłatnie korzystają z następujących form wsparcia:


Instrumenty aktywizacji społecznej – 10 godzin tygodniowo:
a) Trening kompetencji i umiejętności społecznych,
b) Warsztaty autoprezentacji,
c) Grupa wsparcia,
d) Trening kompetencji cyfrowych,
e) Warsztaty gospodarowania budżetem domowym.
Instrumenty aktywizacji zawodowej – 10 godzin tygodniowo:
a) Prace społecznie –użyteczne.
Dodatkowo zapewniamy:
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- opiekę nad osobą zależną.
Okres realizacji programu luty – maj 2020r.

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA – EDYCJA II (luty- maj 2020 r. )

Nazwa wsparcia i planowany termin realizacji
1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych II- III.2020 5h tygodniowo
20h miesięcznie

2. Warsztaty autoprezentacji, trening kreowania wizerunku II- III.2020 4h tygodniowo
16h miesięcznie

3. Grupa wsparcia “ Razem lepiej” II- V.2020 1h tygodniowo
4h miesięcznie

4. Trening kompetencji cyfrowych-informatycznych IV-V.2020 5h tygodniowo
20h miesięcznie

5. Warsztaty gospodarowania budżetem domowym IV-V.2020 4h tygodniowo
16h miesięcznie

Dodatkowo:

1. Wsparcie finansowe – zasiłki okresowe i celowe dla uczestników zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
2. Realizacja prac społecznie- użytecznych,
3. Wsparcie pracownika socjalnego i animatora Programu
4. Zapewnienie opieki dzieciom w świetlicy wsparcia dziennego
5. Ubezpieczenie NNW

Osoby do kontaktu:

1. Rejonowi pracownicy socjalni,
2. Animator Programu – Edyta Zwarzyńska vel Franczak tel. 82 576 23 24 wew. 111 – pokój 111
3. Kierownik projektu – Monika Sawa tel. 82 576 23 24 wew. 102 – pokój 102
4. Kierownik sekcji pomocy środowiskowej – Jadwiga Krzyżanowska tel. 82 576 23 24 wew. 110 – pokój 110