OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie na mocy pełnomocnictwa Burmistrza Krasnegostawu nr 27/2020 z dnia 11.02.2020r. ogłasza otwarty nabór na partnera do Projektu: „Krasnostawski Aktywny Senior” w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie.pdf

Wzór formularza.doc