ROZPOCZĘCIE NOWEGO MODELU PRACY SOCJALNEJ W OŚRODKU

001 04102019 075604Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie z dniem 1 października 2019 r. rozpoczyna pracę nowego modelu pracy socjalnej wdrażanej w ramach projektu „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w MOPS w Krasnymstawie” nr POWR.02.05.00-00-0256/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Celem zmian wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych.

Realizacja zmian odbywa się w oparciu o „Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej” oraz „Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu”.
Wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych wpłynie na poprawę efektywności pracy w szczególności w zakresie świadczenia pracy socjalnej. Pracownicy socjalni realizując swoje zadania muszą na co dzień wykazywać się bardzo szerokim spektrum wiedzy, informacji i umiejętności, co niejednokrotnie jest bardzo trudne z powodu terminowości wielu zadań. Dlatego reorganizacja Sekcji Pomocy Środowiskowej poprzez oddzielenie pracy socjalnej i usług od pracy administracyjnej przełoży się na podniesienie jakości świadczonych usług.
Z dniem 01.10.2019 r. w Sekcji Pomocy Środowiskowej Ośrodka zostały wyodrębnione:
1. Stanowisko do spraw pierwszego kontaktu – pokój nr 122 (jeden pracownik socjalny),
2. Zespół do spraw pracy socjalnej i usług – pokój nr 111 i 102 (czterech pracowników socjalnych),
3. Zespół do spraw świadczeń przyznawanych decyzją – pokój nr 114,116, (pięciu pracowników socjalnych).
Wszystkie wnioski o udzielenie pomocy oraz zgłoszenia (osobiste i telefoniczne)/ informacje z zakresu świadczeń pomocy społecznej będą przyjmowane przez pracownika socjalnego do spraw pierwszego kontaktu w godzinach pracy MOPS, tj. 7.30 – 15.30 w pokoju nr 122.
Zarejestrowane wnioski o udzielenie pomocy będą przekazywane do rozpatrzenia odpowiednio:
- pracownikom socjalnym w Zespole do spraw świadczeń przyznawanych decyzją, którzy będą przeprowadzać wywiady środowiskowe, dokonywać oceny sytuacji osób i rodzin oraz wnioskować świadczenia w oparciu o ustawę o pomocy społecznej;
lub
- pracownikom socjalnym w Zespole do spraw pracy socjalnej i usług.
Osoby, którym zostaną przyznane decyzją administracyjną świadczenia z zakresu pomocy społecznej, będą zobowiązane do niezwłocznego odbioru decyzji / pokwitowań Kasa Wypłaci dla wypłat gotówkowych u pracownika socjalnego w do spraw pierwszego kontaktu w pokoju nr 122.