Rozpoczęcie realizacji II edycji Programu Aktywizacja i Integracja

1W dniu 1 lutego 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie grupa 10 osób ( 5 kobiet, 5 mężczyzn) rozpoczęła realizację Programu Aktywizacja i Integracja w ramach projektu „Aktywność popłaca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jest to już druga edycja programu w ramach projektu skierowana do osób bezrobotnych, dla których Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ustalił III profil pomocy.

W ramach programu uczestnicy realizują Indywidualny Plan Działań w wymiarze 20 godzin tygodniowo, w tym:

 1. Realizacja wsparcia aktywizacji zawodowej w formie prac społecznie użytecznych w wymiarze 10 godzin tygodniowo.
 2. Realizacja wsparcia aktywizacji społecznej w formie treningu kompetencji społecznych, warsztatów autoprezentacji, kompetencji cyfrowych, grupy wsparcia w łącznym wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Realizacja programu zaplanowana jest w terminie luty – maj 2019r. w formie dwóch dwumiesięcznych cykli programu ( luty- marzec, kwiecień – maj) zgodnie z harmonogramem:

Lp Nazwa wsparcia Planowany termin realizacji Uwagi
 1.  
Trening kompetencji i umiejętności społecznych II- III.2019

5h tygodniowo

20h miesięcznie

 1.  
Warsztaty autoprezentacji, trening kreowania wizerunku II-III.2019

4h tygodniowo

16h miesięcznie

 1.  
Grupa wsparcia “ Razem lepiej” II- V.2019

1h tygodniowo

4h miesięcznie

 1.  
Trening kompetencji cyfrowych-informatycznych IV-V.2019

5h tygodniowo

20h miesięcznie

 1.  
Warsztaty gospodarowania budżetem domowym IV-V.2019

4h tygodniowo

16h miesięcznie

 

Dodatkowo każdy uczestnik programu otrzyma wsparcie:

 1. finansowe w formie zasiłków okresowych i/lub celowych przyznawanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
 2. pracownika socjalnego i animatora Programu,
 3. zapewnienia opieki dzieciom w świetlicy wsparcia dziennego,
 4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas uczestnictwa w programie.

Realizacja programu odbywa się w oparciu o Porozumienie o współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Krasnymstawie.