REKRUTACJA DO PROJEKTU

rekrutacja2019Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w ramach III edycji Programu Aktywności Lokalnej projektu: „Aktywność popłaca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Uczestniczkami programu mogą być kobiety w wieku 21 – 58 lat zamieszkujące na terenie miasta Krasnystaw, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

Czytaj więcej...

PROCEDURY POSTĘPOWANIA I POLITYKA ŚWIADCZEŃ PRZY REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

001 04102019 075604Informujemy, że Zarządzeniem nr 27/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie z dnia 01 październka 2019 r. zostały wprowadzone Procedury postępowania I polityki świadczeń przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Ośrodku. Procedury określają jednolite zasady postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Szczegółowo opisują:
- sposób przyjęcia i rozpatrywania wniosków,
- okres przyznawania świadczeń,
- obowiązek współdziałania z pracownikiem socjalnym,
- sposób postępowania w sytuacji odmowy współdziałania,
- sposób przyznawania świadczeń pieniężnych,
- sposób monitorowania wydatkowania świadczeń.

Czytaj więcej...

ROZPOCZĘCIE NOWEGO MODELU PRACY SOCJALNEJ W OŚRODKU

001 04102019 075604Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie z dniem 1 października 2019 r. rozpoczyna pracę nowego modelu pracy socjalnej wdrażanej w ramach projektu „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w MOPS w Krasnymstawie” nr POWR.02.05.00-00-0256/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Celem zmian wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych.

Czytaj więcej...

WARSZTATY PRZYBLIŻAJACE MODEL REALIZACJI USŁUG O OKREŚLONYM STANDARDZIE DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKA

capture 001 01102019 093232W ramach przygotowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Ośrodka do wdrożenia nowych zmian organizacyjnych w dniach 23 – 24 września 2019r. pracownicy Ośrodka uczestniczyli w dwudniowych warsztatach przybliżających model realizacji usług o określonym standardzie.

Czytaj więcej...

WIZYTA STUDYJNA PRACOWNIKÓW OŚRODKA

capture 001 01102019 093322W ramach przygotowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Ośrodka do wdrożenia nowych zmian organizacyjnych w dniach 17 – 18 września 2019r. pracownicy Ośrodka uczestniczyli w dwudniowej wizycie studyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie.
W ramach wizyty pracownicy zapoznani zostali przez Panią Katarzynę Sokołowską- Dyrektora MOPR w Chełmie z obecną strukturą organizacyjną Ośrodka oraz podziałem zadań i przypisaniem nowych obowiązków pracownikom socjalnym MOPR wynikających z wdrożenia przez ośrodek nowego modelu pracy.

Czytaj więcej...

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego w ramach procedury rozeznania rynku na realizację usługi szkolenia zawodowego prowadzącego do nabycia kwalifikacji w ramach projektu "Aktywnośc popłaca"

Informacja.pdf

Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Aqua Parku w Chełmie

6Dnia 13.09.2019 roku uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w ramach rehabilitacji udali się do Aqua Parku w Chełmie, gdzie czerpali radość z pływania w basenie jak i z relaksu w jacuzzi.
Dnia 05.09.2019 roku „Jesienne Promyki” z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie mieli zaszczyt uczestniczyć i występować w III Przeglądzie Disco Polo w Surhowie. Seniorzy wykonali utwór „Kalina” oraz „Tańcz miła, tańcz” pod kierunkiem pana Ryszarda Króla.
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji, Mieszkańcom i Pracownikom z Domu Pomocy Społecznej w Surhowie za zaproszenie i wspaniałą zabawę.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z zajęć świetlicowych WAKACJE 2019 rok w Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

7Okres wakacji to najwspanialszy czas na przywrócenie kondycji psychicznej, fizycznej oraz równowagi umysłowej dziecka po wyczerpującej rocznej pracy w szkole. Wyjazdy, podróże regenerują system nerwowy, przeciwdziałają zmęczeniu psychicznemu, wzbogacają wiedzę o otaczającym świecie poprzez poznawanie nowych miejsc, zwiedzanie obiektów architektury, muzeów, wystaw artystycznych, krajobrazów. Zaszczepiają w dziecku chęć poznawania świata, którą będzie mógł zrealizować sam w przyszłości, będąc dorosłym człowiekiem. Dziecko ma okazję zobaczyć jak żyją i mieszkają inni ludzie.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe: Opiekun Osób Starszych / Opiekun Osób Niepełnosprawnych / Opiekun Dzieci

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie dokonuje rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została dokonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, wobec powyższego zaprasza do przedstawienia wyceny realizacji usługi SZKOLENIE ZAWODOWE prowadzące do nabycia kwalifikacji w zawodzie: OPIEKUN OSÓB STARSZYCH / OPIEKUN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH / OPIEKUN DZIECI w projekcie „Aktywność popłaca”.

Zapytanie.pdf

Formularz wyceny.doc

Informacja Bank Żywności

Informujemy, że wydawanie żywności przez tut. Ośrodek w ramach POPŻ Podprogram 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przetargu na dostarczenie żywności. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu a przebieg procedur związanych z jego realizacją może spowodować, że dostawy produktów żywnościowych do magazynu Banku Żywności w Lublinie mogą rozpocząć się grudniu 2019.
Powyższa sytuacja, całkowicie od nas niezależna powoduje, że dystrybucja artykułów żywnościowych w tut. Ośrodku może rozpocząć się nawet w styczniu 2020r.

KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW PROGRAMU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie kwalifikuje osoby do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 zwanym dalej POPŻ na podstawie skierowań wydawanych przez pracowników socjalnych z odpowiednich rejonów opiekuńczych.

Czytaj więcej...

Informacja

plakat MOPS UE   08   2019 1

ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ W PROJEKCIE

001 07082019 095542Projekt „Aktywność popłaca” to kompleksowy system wsparcia uczestników dążący do zwiększenia ich aktywizacji społecznej oraz zawodowej.
Jedną z realizowanych form wsparcia, ułatwiającą uczestnikom ich pełny udział w działaniach projektowych jest zapewnienie opieki nad dziećmi uczestników w czasie prowadzonych zajęć.
Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra Świetlicy Wsparcia Dziennego MOPS. Średnio w miesiącu z tej formy wsparcia korzysta 5- 6 uczestników dla 6-8 dzieci.

67374494 378283516219416 9161084161975386112 n

Zakończenie warsztatów kulinarnych

2W dniu 01.08.2019r. w stołówce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Uczestniczki Programu Aktywności Lokalnej zakończyły realizację warsztatów kulinarnych pt. „ Tanie gotowanie”. Warsztaty odbywały się w okresie lipiec- sierpień 2019r. w ramach projektu „Aktywność popłaca”. Celem warsztatów było nabycie umiejętności sporządzania zdrowych – tanich potraw, wzrost kompetencji z zakresu zdrowego odżywiania oraz gospodarowanie budżetem domowym w kwestii zdrowego stylu życia.

Czytaj więcej...