Informacja dot. składania wniosków w wersji tradycyjnej (papierowo)

Przypominamy, że od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o przyznanie: świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczenia dobry start i świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać również w wersji tradycyjnej (papierowo).

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 9
(wejście od ulicy)

Informacja

plakat MOPS UE   08   2019 1

ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ W PROJEKCIE

001 07082019 095542Projekt „Aktywność popłaca” to kompleksowy system wsparcia uczestników dążący do zwiększenia ich aktywizacji społecznej oraz zawodowej.
Jedną z realizowanych form wsparcia, ułatwiającą uczestnikom ich pełny udział w działaniach projektowych jest zapewnienie opieki nad dziećmi uczestników w czasie prowadzonych zajęć.
Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra Świetlicy Wsparcia Dziennego MOPS. Średnio w miesiącu z tej formy wsparcia korzysta 5- 6 uczestników dla 6-8 dzieci.

67374494 378283516219416 9161084161975386112 n

Zakończenie warsztatów kulinarnych

2W dniu 01.08.2019r. w stołówce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Uczestniczki Programu Aktywności Lokalnej zakończyły realizację warsztatów kulinarnych pt. „ Tanie gotowanie”. Warsztaty odbywały się w okresie lipiec- sierpień 2019r. w ramach projektu „Aktywność popłaca”. Celem warsztatów było nabycie umiejętności sporządzania zdrowych – tanich potraw, wzrost kompetencji z zakresu zdrowego odżywiania oraz gospodarowanie budżetem domowym w kwestii zdrowego stylu życia.

Czytaj więcej...

Efekty realizacji programu POPŻ Podprogram 2018

KRASNYSTAW MOPS

PODPROGRAM 2018 – efekty

1

1. MOPS w Krasnymstawie z terenu województwa Lubelskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Lublinie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie warsztatów kulinarnych pt. „Tanie gotowanie”

W dniu 04.07.2019r. rozpoczęły się warsztaty kulinarne pt. „Tanie gotowanie” w ramach projektu „Aktywność popłaca”. Warsztaty skierowane są do dziesięciu Pań, Uczestniczek projektu, odbywać się będą w okresie Lipiec – Sierpień 2019r. w wymiarze 3- 3,5h tygodniowo łącznie 16 godzin.
Celem warsztatów jest nabycie umiejętności sporządzania zdrowych – tanich potraw, wzrost kompetencji z zakresu zdrowego odżywiania oraz gospodarowanie budżetem domowym w kwestii zdrowego stylu życia.

1

Rozpoczęcie relizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w MOPS w Krasnymstawie”

001 05072019 091105Od 1 lipca 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przystępuje do relizacji kolejnego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w MOPS w Krasnymstawie” w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER.
Celem głównym projektu jest poprawa jakości realizacji usług pomocy społecznej oraz pracy socjalnej na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

W obliczu wyzwań jakie stoją przed jednostkami służb społecznych oraz w trosce o jak najwyższą jakość i skuteczność Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przystąpił do realizacji projektu, który zakłada reorganizację struktury organizacyjnej Ośrodka polegającej na na rozdzieleniu zadań administracyjnych Ośrodka od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych.

Czytaj więcej...

Spotkanie monitorująco – wdrażające realizację projektu „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w MOPS w Krasnymstawie”

001 05072019 091105Dnia 28 czerwca 2019 r. w godzinach 13.00 – 14.30 w sali posiedzeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się pierwsze spotkanie monitorująco – wdrażające realizację projektu „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w MOPS w Krasnymstawie”.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za realizację projektu w osobach:
1. Dyrektor Ośrodka – Mariusz Antoniak
2. Kierownik Sekcji pomocy środowiskowej Ośrodka – Jadwiga Krzyżanowska
3. Kierownik sekcji finansowo- księgowej – Agnieszka Bukowska
4. Kierownik sekcji organizacyjno-administracyjnej i usług opiekuńczych – Agnieszka Mierzyńska,
5. Samodzielny referent ds. programów i szkoleń – Monika Sawa
6. Inspektor ds. zamówień publicznych – Agnieszka Sobczak
7. Pracownicy socjalni Ośrodka – Agnieszka Berbeć, Elżbieta Stępniak, Kamil Bortacki, Edyta Zwarzyńska vel Franczak, Agnieszka Talarowska, Anna Pudło, Agnieszka Piłat, Anita Chmiel.

Czytaj więcej...

ZAKOŃCZENIE II edycji Programu Aktywizacja i Integracja

capture 001 17062019 125618Dnia 31 maja 2019r. 8 uczestników II edycji Programu Aktywizacja i Integracja projektu „Aktywność popłaca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś.11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie zakończyło udział w projekcie.
W trakcie trwania projektu w okresie 01.02-31.05.2019r. uczestnicy skorzystali z instrumentów aktywizacji społecznej : treningu kompetencji i umiejętności społecznych, warsztatów autoprezentacji, grupy wsparcia, treningu kompetencji cyfrowych, warsztatów gospodarowania budżetem domowym oraz instrumentów aktywizacji zawodowej - prac społecznie –użytecznych. Dodatkowo w ramach projektu otrzymali wsparcie pracownika socjalnego i animatora projektu oraz finansowe, a także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i opiekę nad osobą zależną,

Czytaj więcej...

500+ Wnioski Elektroniczne

capture 001 17062019 101251

Informacja z realizacji Festynu Rodzinnego „Z rodziną najlepiej”

DSCN9216W dniu 8 czerwca 2019r. w ogrodach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbył się festyn rodzinny pod hasłem „Z rodziną najlepiej”. W festynie udział wzięło 123 osoby, w tym Uczestnicy projektu „Aktywność popłaca” oraz społeczność lokalna. Obecni byli również przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Nad bezpieczeństwem Uczestników oraz organizacją festynu czuwało 10 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.
Festyn Rodzinny został zrealizowany w ramach działania środowiskowego Programu Aktywności Lokalnej. Głównym jego celem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, propagowanie aktywnego udziału w życiu społecznym, integracja ze środowiskiem lokalnym oraz pokazanie wzorców spędzania wolnego czasu.

Czytaj więcej...

II Edycja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego CIS w ramach projektu “Aktywność popłaca” .

capture 001 11062019 101644Realizacja II edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego CIS w ramach projektu “Aktywność popłaca” .
Od 14 maja 2019 r. grupa 10 uczestników projektu “Aktywność popłaca” realizuje Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie. W ramach programu uczestnicy realizują cykl zajęć:
1. reintegracji społecznej w formie:
- Psychoedukacji,
- Doradztwa zawodowego,
- Edukacji ogólnej I zdrowotnej,
- Zajęć manualno – integracyjnych,
- Warsztatów komputerowych

Czytaj więcej...

Apel w związku z upałami

Długo wyczekiwana słoneczna pogoda to z jednej strony powód do radości, ale z drugiej niemały kłopot.

Szanowni Państwo,

Długo wyczekiwana słoneczna pogoda to z jednej strony oczywiście powód do radości, ale z drugiej niemały kłopot. Gdy wysokie temperatury utrzymują się dłuższy czas, powinniśmy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo nasze i osób w naszym otoczeniu.

Drodzy Pracodawcy, w Kodeksie pracy znajdują się wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy w czasie upałów. Gorąco apeluję, dbajcie o komfort pracy swoich pracowników. Dobre samopoczucie to efektywniejsza praca, ale przede wszystkim bezpieczeństwo.

Zwracam się też z serdeczną prośbą do wszystkich, nie tylko pracodawców, o wrażliwość i zwracanie szczególnej uwagi w tym rzeczywiście gorącym okresie na dzieci, osoby mniej samodzielne, osoby starsze. Jeśli spotkamy na ulicy seniora, który wygląda, jakby źle się poczuł, podejdźmy, zapytajmy, czy coś się stało, a w razie konieczności udzielmy pomocy. Uczulmy naszych bliskich, rodziców, dziadków, by unikali przebywania na pełnym słońcu dłużej niż to konieczne. To bardzo ważne, byśmy troszczyli się o siebie nawzajem.

Z wyrazami szacunku,

Bożena Borys-Szopa

Źródło: MRPiPS